ประโยชน์ของโครงการ

    • เพิ่มความสะดวกและเชื่อมต่อโครงข่าย  ในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ขยายโอกาสของสินค้าทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจากภาคอีสานไฟสู่ภาคอื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
    • รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
    • ลดต้นทุนค่าขนส่ง และประหยัดพลังงาน
    • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างโอกาส สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่
    • เพิ่มความปลอดภัย ด้วยการออกแบบบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ

 

Posted in การดำเนินการศึกษา